Wersja językowa:

Gimnazjum Montessori w Warszawie

MCEM program dla uczniów 13-15 lat :

Projektując program nauczania dla III etapu edukacyjnego w MCEM, za cel postawiliśmy sobie połączenie realizacji obszarów i zagadnień zawartych w podstawie programowej MEN ( Rozporządzenie MEN z dn. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.) z filozofia Montessori, zachowując wszystkie jej podstawowe założenia, tj.:

  • prawo Ucznia do samostanowienia w zakresie tematyki, poziomu, czasu i sposobu realizacji zagadnień w ramach jasno zaznaczonych reguł - to gwarantować nam będą tzw. Plany Kosmiczne;
  • prawo Ucznia do obiektywnej informacji zwrotnej skierowanej do ucznia o jego pracy i osiągnięciach - gwarantuje Wewnątrzszkolny System Oceny zawierający przejrzyste zasady współpracy nauczyciel - uczeń w oparciu o zasady oceniania kształtującego (więcej info. na: www.ceo.org.pl/ok);
  • prawo Ucznia do współdziałania z innymi Uczniami w ramach realizacji programu na wcześniej określonych zasadach.

PRZEDMIOT NAUCZANIA:

Program nauczania dla III etapu edukacyjnego w MCEM jest realizowany w trzyletnim cyklu zintegrowanym i obejmuje zagadnienia z takich dziedzin jak:

  •  Edukacja przyrodnicza (geografia, biologia, chemia i fizyka) oraz nauki społeczne (historia, wiedza o społeczeństwie) - przedmioty te obejmują zagadnienia, które stanowią clue otaczającego nas świata;
  • język polski, języki obce (angielski i hiszpański lub inny wybrany) matematyka  - to języki, sposoby w jaki możemy otaczający nas świat opisać;
  • informatyka, muzyka, plastyka, technika - to narzędzia, którymi posługujemy się w opisywaniu otaczającego nas świata;
  • wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna i ekologiczna - mówi nam jak powinniśmy dbać o nasze ciało i otoczenie.

Zagadnienia zawarte w programie nauczania mają charakter zarówno modułowy, jak i progresywny.

Zagadnienia modułowe to takie, które omawia się jednokrotnie w czasie trzyletniego cyklu ( np. wiele zagadnień przyrodniczych), zaś progresywne to te, w których na podstawie opanowanych już wcześniej umiejętności nabywa się następne ( np. zagadnienia matematyczne).

Edukacja przyrodnicza (astronomia, fizyka, geografia fizyczna, chemia, botaniki i zoologia):

Wcześnie zdobyta szeroka wiedza w zakresie  edukacji  przyrodniczej na tym etapie edukacyjnym służy nam do budowania hipotez i weryfikowania ich samodzielnie.
Zagadnienia objęte edukacją przyrodniczą mają na ogóle charakter modułowy.


Celem edukacji przyrodniczej w ujęciu holistycznym jest umożliwienie młodzieży zaobserwowania pewnych metamechanizmów rządzących i porządkujących funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej oraz roli człowieka w opiece nad nią. Ponadto poznanie i zrozumienie reguł rządzących światem przyrody od zawsze stanowiło także wielką inspirację dla uczonych i nie pozostaje obojętne młodym wynalazcom.

Zagadnienia przyrodnicze stanowią podstawową oś w większości Zestawów Modułowych

 

Nauki społeczne: historia, geografia polityczna i wiedza o społeczeństwie:

Celem edukacji historyczno-społecznej jest, poprzez chronologiczne ujęcie rozwoju kolejnych cywilizacji, uzmysłowienie Uczniowi związków współczesności z przeszłością oraz roli poszczególnych ludzi w ich kształtowaniu i rozwoju. W tym celu korzystając z przygotowanych pomocy Montessori, Uczniowie analizuje także rozwój podstawowych potrzeb ludzkości w ujęciu historycznym, odkrywając rządzące nimi prawa.

W czasie realizacji Zadań Modułowych Uczeń korzysta z tekstów źródłowych, planów, map, a także formuje  krótkie wypowiedzi pisemne o postaciach i wydarzeniach historycznych, wykorzystując do tego fachową terminologię.

Holistyczne ujęcie tematyki kształtuje u Ucznia nawyk dociekania przyczyn i przewidywania skutków zarówno wydarzeń historycznych jak i współczesnych, a także pozwala mu na lepsze zrozumienie dawnej i obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie.
 


Edukacja polonistyczna:

Celem edukacji polonistycznej jest doskonalenie posługiwania sie polszczyzną w mowie i piśmie. Kształtowanie tej umiejętności to przede wszystkim swobodne werbalizowanie myśli w sposób poprawny i ciekawy językowo, formułowaniu różnorakich wypowiedzi pisemnych zgodnie z obowiązującymi regułami oraz kluczowe we współczesnym świecie „szumu informacyjnego” - czytanie ze zrozumieniem.

Ponadto w zakres edukacji polonistycznej wchodzi także wprowadzenie uczniów w świat literatury i zapoznanie z jej różnymi gatunkami.

Lektury obowiązkowe i ich problematyka jest poruszana w ramach Grupowego Klubu Dyskusyjnego (w tym czasie Uczniowie także ćwiczą swobodne formułowaniu wypowiedzi).

Poza książkami z listy lektur, Uczeń jest zobowiązany do przeczytania dodatkowych, wybranych pozycji (2-4 na semestr), które później opracowuje pisemnie, bądź w ramach prezentacji indywidualnej.

Dodatkowa aktywizacja umiejętności językowych odbywa się także poprzez małe formy teatralne, amatorskie etiudy filmowe, prelekcje, itp.

W związku z tym, że  edukacja polonistyczna ma głównie charakter progresywny, zadania mające na celu doskonalenie w/w umiejętności są zawarte w treściach Zestawów  Modułowych innych przedmiotów. Ma to na celu uzmysłowienie Uczniowi, że język przede wszystkim służy do komunikacji i musi pozostawać w związku z pozostałymi obszarami edukacji.

 

Edukacja językowa (język angielski):

Edukacja w zakresie języka obcego ma podobny charakter jak edukacja w zakresie języka ojczystego i dlatego należy traktować ją analogicznie. Podstawowym celem jaki Szkoła stawia sobie, jest przygotowanie Ucznia do swobodnego komunikowania się w mowie i piśmie w języku angielskim. Do osiągnięcia tego celu prowadzą ćwiczenia konwersacyjne (grupowe i indywidualne) z nauczycielem mówiącym tylko w języku obcym oraz zadania sformułowane w tym języku do wykonania w ramach realizacji Zestawów Modułowych, np. w ZM dotyczącym zagadnień przyrodniczych. Może być to tekst i zadania w języku angielskim.

Dodatkowo wiedzę z zakresu gramatyki języka obcego, która ma charakter progresywny Uczeń przyswaja, pracując z zestawami Kart Pracy ( proces ten przebiega analogicznie do nauki ortografii języka polskiego).


Edukacja matematyczna:

W tym wieku umysł młodego człowieka jest już dobrze przygotowany, aby działać w obszarze abstraktu. Jest to więc czas kiedy uczymy jak w praktyce stosować zdobyte umiejętności. Staramy się, aby zagadnienia matematyczne ściśle korespondowały z innymi dziedzina nauki, dając tym samym wyraz, że matematyka towarzyszy nam przez cale życie.

W ramach lekcji indywidualnej każdy Uczeń jest zapoznawany z poszczególnymi zagadnieniami matematycznymi i ćwiczy je przy użyciu przeznaczonego do tego celu materiału.

Kolejnym etapem doskonalenia kompetencji jest zastosowanie odpowiedniej strategii matematycznej w praktyce.

Pierwsze dwa etapy mają na celu wykształcenie sprawności rachunkowej i umiejętności wykorzystywania informacji. Zaś zadania matematyczne zawarte w
Zestawach Modułowych kształcą umiejętności modelowania matematycznego oraz rozumowania i tworzenia strategii matematycznych.
 

Edukacja informatyczna:

Edukacja informatyczna wprowadza Ucznia w świat współczesnych technologii informatycznych w kontekście wykorzystania ich w realizacji prac bieżących. np. edycja tekstu połączona jest z pisaniem dłuższych prac pisemnych, program MS PowerPoint wykorzystujemy do tworzenia prezentacji na wybrane tematy, używania arkuszy kalkulacyjnych itp. Uczeń pozna sposoby prostej edycji fotografii cyfrowej czy nieskomplikowanego tworzenia grafiki w celu stworzenia własnej strony internetowej poświęconej np. tematyce, która go najbardziej interesuje.

W edukacji informatycznej ważne jest także, aby Uczeń poznał i zrozumiał podstawowe mechanizmy funkcjonujące w technologii informatycznej i potrafił łączyć możliwości ich zastosowania z potrzebami jakie napotyka w życiu codzienny.

W program wpisane są także treści wychowawcze tj.: kształtowanie postawy poszanowania praw autorskich, odpowiedzialności za swoje wypowiedzi umieszczane w przestrzeni wirtualnej czy postawy współpracy i współodpowiedzialności w zakresie realizowanych projektów.


Edukacja artystyczno-techniczna (muzyka, plastyka i technika):

W zakresie edukacji artystycznej zapoznajemy młodych ludzi z dotychczasowym dorobkiem naszej i innych kultur. Poprzez obcowanie z kulturą kształtuje się ich własna wrażliwość i poczucie estetyki. Pokazujemy też, że sztuka w różnych jej formach może również być sposobem wyrażania siebie.


Wychowanie fizyczne i edukacja prozdrowotna:

Zajęcia WF koncentrują  się na grach zespołowych i sportach indywidualnych tak, aby każdy uczeń mógł odkryć jaki rodzaj  aktywnego spędzania czasu wolne jest mu najbliższy. Mogą być także realizowane poza szkołą.

Jako element wychowania fizycznego traktujemy także pracę fizyczną związaną z prowadzonymi projektami, np. prowadzenie uprawy, itp.

SPOSÓB REALIZACJI:

Młody człowiek u progu swej dorosłości szuka i definiuje swoją tożsamość oraz przynależność społeczną. To trudny proces wymagający zakwestionowania wielu dotychczas znanych norm. Niesprzyjającą okolicznością jest też dynamiczny rozwój fizyczny i towarzysząca mu burza hormonów.

Ponadto w tym wieku zmienia się sposób myślenia. Młodzi ludzie stają się gotowi do logicznego porządkowania nabytej dotychczas wiedzy, formułowania na jej podstawie hipotez, planowania długodystansowego, przewidywania konsekwencji, rozumienia analogii czy konstruowania przenośni.

W swoim pojmowaniu świata nastolatkowie są nadal bardzo idealistyczni. W tym czasie są także wrażliwi na potrzeby innych, skorzy do niesienia pomocy. Otaczający ich świat widzą w czarno-białych barwach i oceniają go.   

Wszystko to jest powodem, dla którego nauczyciel w tym etapie edukacyjnym musi być bardziej trenerem-przyjacielem niż profesorem.